cz |  
Víno pro zdraví
Víno a bobule

Onkologie

jan-zaloudnik.jpg

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. absolvoval lékařskou fakultu v Brně (1979). Má dvě atestace I. a II. stupně z oboru chirurgie (1983, 1988) a z klinické onkologie (1993), kandidaturu věd (1992), docenturu (1998) a posléze profesuru (2003) v oboru chirurgie Od roku 1979 pracoval po tři desetiletí jako chirurg a onkolog v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, zprvu jako sekundární lékař, posléze docent, ředitel ústavu (2000-2001), náměstek ředitele pro rozvoj, vědu a výuku (2002-2008) a opět jako odborný lékař (2008-2010). V letech 1985 a 1987 pracoval v onkologickém výzkumu v Paterson Institute for Cancer Research a Christie Hospital v Manchesteru ve Velké Británii, v letech 1990-1992 jako vědecký pracovník ve Wistar Institute a na Pennsylvania University ve Philadelphii v USA.Absolvoval odborné stáže v onkologických ústavech ve Varšavě, Moskvě, Petrohradě, Houstonu, Paříži a Amsterdamu. Byl delegátem konferencí WHO a UICC v Ženevě, Fóra onkologů EP v Bruselu a Organizace evropských onkologických ústavů v Berlíně, Paříži, Kodani a Janově. Byl členem odborné komise GA ČR, řešitelem řady výzkumných projektů IGA MZd ČR, GA ČR a VZ MZd ČR, vědeckým sekretářem České onkologické společnosti v letech 2003-2006, je dále členem výboru České onkologické společnosti, předsedou Sekce onkochirurgie ČOS a zástupcem ČR ve World Federation of Surgical Oncology Societies, je členem výboru Společnosti gastroenetrologické onkologie. Je členem Vědecké rady Interní grantové agentury \Minzdravotnictví, členem představenstva OS České lékařské komory v Brně a členem celostátní Vědecké rady České lékařské komory se sídlem v Praze. V letech 1999-2002 byl proděkanem pro vědu a výzkum, v letech 2003-2010 působil po dvě funkční období jako děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Je členem vědeckých rad Masarykovy univerzity a Lékařské fakulty Palackého univerzity. Je zkoušejícím v oborech chirurgie a onkologie v českém i anglickém studijním programu, školitelem doktorandů v oboru onkologie na brněnské lékařské fakultě, přednáší postgraduálních kurzech.Spolupracoval na několika odborných monografiích a učebních textech. Je autorem a spoluautorem více než 180 odborných prací v našich i zahraničních odborných časopisech a více než 320 prezentací na tuzemských i zahraničních konferencích. Pro veřejnost publikoval populárně naučnou monografii Vyhněte se rakovině aneb prevence zhoubných nádorů pro každého (Grada 2008). Je členem redakčních rad časopisů Klinická onkologie, Rozhledy v chirurgii, Lancet Oncology, pravidelným dopisovatelem listu Medical Tribune. Byl mnohokrát organizátorem celostátních konferencí Brněnské onkologické dny a vyzvaným přednášejícím na řadě kongresů, odborných konferencí a sympozií. V říjnu 2010 byl zvolen do Senátu Parlamentu České republiky pro funkční období 2010-2016. Jako senátor je místopředsedou senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a členem senátní Komise pro sdělovací prostředky.

„V této fázi poznání je možno dát tři následující doporučení. Doporučení lékařům, aby vzali experimentální poznatky o příznivých účincích bioaktivních látek ve víně vážně a začali organizovat klinické studie ověřující tento protinádorových efekt u rakoviny prostaty v praxi. Doporučení vinařům, aby se pokoušeli při výrobě vína hledat technologie zvyšující obsah polyfenolických bioaktivních látek jako je resveratrol a další . Možná se dočkáme doby, kdy bude na popisu láhve vína uváděno nejen procento alkoholu, ale i obsah těchto zdraví prospěšných látek. A doporučení konzumentům, aby víno pili se zájmem o jeho kvalitu i účinky na zdraví, umírněně a kulturně a přistupovali k němu s respektem jako k přírodnímu zdroji látek, které mohou prospívat zdraví.“

Jan Žaloudík

Nádorová onemocnění

Zhoubné nádory, označované lidově jako rakovina, jsou ve skutečnosti velkou skupinou onemocnění, jejichž podstatou je mutace, čili porucha genů kterékoli buňky v organismu. Pro zhoubnou přeměnu, čili transformaci normální buňky v nádorovou, je zapotřebí mutace ve více různých klíčových genech a narušení normální souhry buněčných funkcí. Abnormální chování rakovinných buněk charakterizuje především jejich neregulované množení (proliferace), ztráta stárnutí a schopnosti programovaného zániku apoptózou (imortalizace), schopnost migrace v organizmu a zakládání nových vzdálených klonů rakovinových buněk, čili metastazování. Některé genové poruchy dědíme od rodičů, další pak vznikají během života. Vlivy poškozující geny (ionizující záření, některé chemické látky nebo viry), kterým se říká induktory kancerogeneze, se sčítají a stupňují s věkem organizmu a stárnutím pravděpodobnost vzniku rakovinného bujení narůstá. Existují však také další vlivy, které samy o sobě geny nepoškozují, ale mohou napomáhat vzniku, růstu a šíření zhoubného nádoru. Říkáme jim promotory kancerogeneze a patří k nim různé vlastní produkty metabolismu, hormony a biologické regulátory.

Prevence vzniku zhoubných nádorů specifickými léky nebo látkami obsaženými v potravě, čili chemoprevence, může být účinná jen částečně a lze ji prokázat pouze statisticky. S ohledem na spektrum cest a možností, jimž může nádorové onemocnění vzniknout, nelze rakovině předcházet či bránit s plnou jistotou. Chemopreventivní látky, které mohou snižovat riziko vzniku zhoubných nádorů, případně i jiných chronických a degenerativních onemocnění, je nejvhodnější hledat v přirozených zdrojích v potravě, neboť je tak zajištěna jejich relativní dostupnost, dostatečnost dávky i pravidelnost požívání, a to obvykle bez nežádoucích účinků a s přijatelností pro nejširší populaci, kterou bychom stěží zajistili podáváním v jakékoli lékové formě. Takových látek a potravin není mnoho, avšak zdá se, že k nim patří třeba resveratrol a další polyfenolické látky či flavobiony (quercetin,apogenin,katechin,luteolin) obsažené ve vínech, především červených (40). Tyto látky brzdí proliferaci buněk, podporují apoptózu buněk poškozených, mají účinky antioxidační i protizánětlivé, některé se váží na hormonální a růstové receptory. Jejich množství obsažené v doporučených dávkách vína však není nijak vysoké a někteří tvrdí, že nedosahuje limitů farmakologické účinnosti. Na druhé straně může mít význam právě komplexní působení celého souboru těchto látek ve víně a dopad pravidelného příjmu, byť i v malých množstvích. Zůstává faktem, že v několika velkých amerických a dánských epidemiologických studiích bylo pravidelné pití mírných dávek vína spojena s redukcí výskytu nádorů žaludku a kolorekta ve srovnání s abstineny či pijáky piva a destilátů.

V současné době řada pracovišť testuje biologické vlastnosti resveratrolu od antioxidačních vlastností a vlivu na aterosklerózu a kardiovaskulární choroby až po antimutagenní efekt a chemoprevenci nádorových onemocnění (3).

Resveratrol má v experimentech a v dávkách, které jsou dosažitelné mírným a kulturním pitím vína bez rizika alkoholismu, prokázány následující účinky: antimutagenní, antioxidační, protizánětlivé a podporující diferenciaci buněk. Podobností resveratrolu s částí molekul steroidních hormonů se vysvětluje také jejich příznivý účinek u hormonálně závislých buněčných linií nádorů prsu a prostaty. Látky obsažené ve víně také příznivě ovlivňují složení střevní mikroflóry, redukují hnilobné procesy ve prospěch kvasných a mohou i takto snižovat expozici střevní sliznice kancerogenům.

Všechny uvedené potenciálně protinádorové účinky resveratrolu je potřebné ve vztahu k možné chemoprevenci nádorů teprve podrobně prozkoumat a ověřit v klinických studiích. Nicméně již nyní přibývá prací, které v experimentálních modelech prokazují významný protinádorový účinek u rakoviny prostaty, prsu, kůže, jater, střev, plic a zhoubného bujení krvetvorných buněk (40). Pozitivní účinek byl také prokázán u prevence před poškozením jater při léčbě chemoterapií. (30)

Mezi muži středního věku, tedy již po padesátce, narůstá nejen riziko srdečních a cévních onemocnění, ale i riziko rakoviny prostaty. Každoročně u nás přibývá více než 3 100 nových případů rakoviny prostaty a přes 1 300 mužů na rakovinu prostaty umírá. Od konce sedmdesátých let se výskyt rakoviny prostaty i úmrtnost na toto onemocnění zhruba ztrojnásobily. Přitom neznáme účinná preventivní opatření nebo preparáty, které by riziko karcinomu prostaty snížily. Nepochybně tedy nelze ignorovat uvedené poznatky o účincích látek obsažených ve víně již proto, že taková pomocná a současná chemoprevence kardiovaskulárních onemocnění i rakoviny prostaty bude pro muže přijatelná a přirozenější než jakékoli umělé preparáty v tabletách. Víno poměrně ideálně naplňuje požadavky kladené na chemoprevenci. Je v doporučených dávkách netoxické, dostupné a relativně levné, konzumovatelné perorálně jako nápoj, obecně pro širokou veřejnost přijatelné, má příznivý efekt u více častých onemocnění a jsou známy mechanismy jeho působení i uvedených příznivých účinků. (23)

Zdroje:
(3) Šmidrkal, J., Filip V., Melzoch K., Hanzlíková I., Buckiová D., Křísa B.: Chem. Listy 95, 602 (2001)
(23) www.znovin.cz/article.asp?nDepartmentID=162&nArticleID=206&nLanguageID=1
(30) www.vinoazdravi.cz/index.php?soubor=vliv_vina_na_lidske_organy#rakovina
(40) www.znovin.cz/article.asp?nDepartmentID=162&nArticleID=119&nLanguageID=1

Víno má pozitivní vliv na zdraví. Ale proč…

Prospívá víno zdraví či ne? Má pozitivní vliv na krevní oběh, lze jeho mírnou konzumací snížit pravděpodobnost ... více

Diabetikům s poruchami erekce může pomoci červené víno

Jen v České republice trpí cukrovkou více než ... více

Resveratrol a zdravý životní styl

Resveratratrol byl poprvé izolován z červeného vína a označen... více

Archiv aktualit
V "Diskuzním fóru" se můžete odborníka zeptat na to, co Vás ve vztahu ke svému zdraví zajímá. Odpovědi na nejčastější otázky ohledně FitLine budou dostupné k přečtení všem zájemcům.

připravujeme
Jak jste se o vinoprozdravi.cz dozvěděli?
  • Z článků v tištěných médií (29,17%)
  • Od lékaře (5,83%)
  • Z bannerové reklamy na internetu (4,58%)
  • Z textové reklamy na internetu (15,83%)
  • Od známého (10,83%)
  • Z jiného zdroje (33,75%)